REKONŠTRUKCIE BYTOV

Legislatíva

Ak potrebujete Váš nový dom či byt prerobiť podľa Vašich predstáv, je potrebné vedieť ako sa proces rekonštrukcie pre Vás ako majiteľa urýchli a stane bezproblémový. Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa každá väčšia oprava bytu (domu) stáva stavbou. Zmena stavby sa môže uskutočniť iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Podľa § 55 odsek 2. ohlásenie stavebnému úradu postačí ak sa jedná o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (budete meniť napr. povrch stien, podláh, búrať nenosné priečky a budovať nové priečky..). Preto je potrebné pred samotnou rekonštrukciou si uvedomiť rozsah zásahu do existujúceho bytu. Na ohlásenie drobnej stavby (stavebné úpravy) je potrebný formulár príslušného stavebného úradu na príslušnom Mestskom úrade. Príslušnému úradu je vhodné predložiť aj súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov na vami plánované úpravy, stavebné práce, uvedie sa rozsah a plánovaná časová dotácia na vykonávané práce. Stavebný úrad posúdi predložené podklady a po splnení podmienok Vám stavebný úrad do 30 dní vydá kladné stanovisko. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje.